דעריבער גייען די גענדז באָרוועס און די קאַטשקעס אין רויטע שיכעלעך.
Jul 21
Permalink
Permalink

nevver:

Plastic Rorschach, Kyung-Woo Han

(Source: kyungwoohan.wix.com)

Permalink
Permalink
Permalink
Jul 20
Permalink

magictransistor:

Adrianus Collaert (Adriano Collardo), Piscium Vivæ Icones (10 of 24 Plates); Antwerp, Belgium, c. 1580.

Jul 19
Permalink

(Source: error888, via artistjournals)

Permalink

magictransistor:

Giovanni Battista Ferrari, Hesperides (Aurantium Flore Duplici, Aurantium Semine Caren, Limon Striatus Amalphitanus, etc.), ca. 1646.

Permalink
nevver:

Bride of the wind, Oskar Kokoschka

nevver:

Bride of the wind, Oskar Kokoschka

Permalink
magictransistor:

Machina del Mondo. Ogn’un cerca di star sopra il compagno (Hand-colored etching); 1675-1710.

magictransistor:

Machina del Mondo. Ogn’un cerca di star sopra il compagno (Hand-colored etching); 1675-1710.

(Source: britishmuseum.org)