דעריבער גייען די גענדז באָרוועס און די קאַטשקעס אין רויטע שיכעלעך.
Sep 21
Permalink
Sep 18
Permalink
Permalink

(Source: magictransistor)

Permalink
Sep 08
Permalink
skunkbear:

Pangea with modern political borders (click to explore).
Recently, vox.com unearthed this awesome map of the ancient supercontinent (which originally made the rounds in 2012 and again in 2013), and their post included an interesting implied question: How removed would Americans feel from today’s Ebola epidemic if the world was arranged this way?
Credit: Massimo Pietrobon

skunkbear:

Pangea with modern political borders (click to explore).

Recently, vox.com unearthed this awesome map of the ancient supercontinent (which originally made the rounds in 2012 and again in 2013), and their post included an interesting implied question: How removed would Americans feel from today’s Ebola epidemic if the world was arranged this way?

Credit: Massimo Pietrobon

(via andren)

Permalink
workman:

designer-in-saudi:

⚚

Gustav Klimt, The Beethoven Frieze (detail), 1902

workman:

designer-in-saudi:

Gustav Klimt, The Beethoven Frieze (detail), 1902

(Source: starswaterairdirt)

Permalink
Permalink

(Source: gyclli, via dropanchors)

Permalink
aqqindex:

Kyle Platts, from Megaskull, 2012

aqqindex:

Kyle Platts, from Megaskull, 2012

(via andren)

Permalink